گزارش رهاسازی پس از بازپروری

تعدادی از حیات وحش آسیب که توسط ادارات محیط زیست استان البرز و مردم تحویل سازمان مردمی حفاظت از حیوانات شده بود پس از درمان و سپری کردن دوران بازپروری در سلامت کامل به طبیعت بازگشتند

به اشتراک گذاری پست

Share on twitter
Share on telegram
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp