واگذاری بمانی

بمانی، سگ مهربان

بمانی پسر ۴ ساله که در دوران نوزادی به بیماری های پوستی و سوتغذیه دچار شده بود و پس از نجات توسط دوستداران حیوانات به مرکز منتقل شد.
بسیار مهربان ، تنومند و هوشیار است.میتواند ضمن ایجاد یک رابط خوب و احساسی با خانواده از محل زندگیش هم حراست خوبی داشته باشد

به اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp