پروژه ساخت جایگاه موقت برای تیمار پستانداران

وضعیت پروژه: در حال اجرا

ساخت جایگاه موقت برای تیمار پستانداران
هر ساله همزمان با تصرف و تجاوز بیشتر به زیستگاه های حیوانات وحشی توسط انسانها همچنین تغییر شرایط آب و هوایی و افزایش خشکسالی شاهد آسیب بیشتر به حیات وحش کشور هستیم.
هر سال آمار تلفات و آسیب دیدگی پستانداران وحشی مانند خرس و پلنگ و گرگ و … نیز رو به افزایش هست.
طی سال های گذشته متاسفانه مواردی از آسیب دیدگی پستانداران بزرگ گزارش شده که به دلیل کمبود جایگاه استاندارد امکان کمک رسانی به آنها را نداشتیم.
در این پروژه دو جایگاه جهت تیمار و نگهداری موقت از پستانداران وحشی به مساحت هر کدام ۵۰ مترمربع در ارتفاع ۳ متر شامل اتاق های مهار ، اتاق زمستانه و تابستانه ، آبخوری و فضای آزاد احداث خواهیم کرد.

مبلغ موردنیاز

180/000/000 تومان

مبلغ تامین شده

65/400/000 تومان

به اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp